Polityka Prywatności

dotycząca danych osobowych przetwarzanych za pomocą internetowej aplikacji Tott - wersja web, mobile

Preambuła

Vencon Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, wydawca aplikacji internetowej „TOTT”- zwana dalej „Wydawcą” przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników i zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi prawo do ochrony prywatności oraz aby przysługujące mu prawa były respektowane. W celu pełnego zrozumienia naszych działań prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy podczas czytania pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Administratorem.

1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności zawiera zasady określające sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji „TOTT”- zwanej dalej „Aplikacją”.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.

3. Wydawca informuje, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest VENCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mazańcowicka 20, 43-502 Czechowice-Dziedzice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552643; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł.; NIP: 6521725134; REGON: 36135792300000 oraz adres poczty elektronicznej: office@vencon.pl - zwana dalej „Administratorem”.

4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem.

6. W sprawie ochrony danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administrator@tott.travel

2. Przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.

2. Administrator bez zgody Użytkownika nie zbiera, nie przetwarza oraz nie archiwizuje danych osobowych. bez zgody 2.3.Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.

3. Korzystanie z pełnego pakietu funkcjonalności Aplikacji wymaga przez Użytkownika podania następujących danych osobowych: adres e-mail, nazwa użytkownika, powiat zamieszkania oraz zdjęcia i treści związane z aktywnością turystyczną przypisaną do Użytkownika. Korzystanie z Aplikacji w wersji mobilnej będzie dodatkowo wymagało udostępnienia danych geolokalizacyjnych, w celu zwizualizowania pozycji Użytkownika na mapie. Transmisję danych geolokalizacyjnych Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w ustawieniach aplikacji.

4. Mając na względzie zapewnienie najwyższej jakości usług oraz oferowanie w przyszłości nowych funkcjonalności Administrator w obszarze pozyskanych od Użytkownika danych będzie dokonywał ich analiz. jednak wyłącznie do celów prac badawczo-rozwojowych.

5. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności, logowanie za pomocą portali społecznościowych, sprzedaż internetowa, wdrażanie nowych funkcjonalności itp.). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających dane osobowe, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

6. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:(1) korzystania z Aplikacji, (2) niezbędny do wywiązywania się przez Administratora z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości,(3)przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, (4) do momentu wycofania przez Użytkownika braku zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osób, a class="text--md-small" w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Użytkownika, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

4. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z tych usług.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie z adresu mailowego użytego do logowania aplikacji „TOTT” stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności. Mając na uwadze, że adres poczty użyty do logowania jest użyty do identyfikacji, zaleca się by dołożyć wszelkich starań w celu jego ochrony.

5. Zmiany Polityki Prywatności

Wydawca Aplikacji informuje, że najwyższym jego priorytetem jest zapewnienie Użytkownikowi komfortu korzystania ze wszystkich funkcjonalności, co będzie wymagało wprowadzenia nowych technologii oraz standardów związanych z ich wprowadzaniem. Dlatego każda istotna zmiana lub rozszerzenie funkcjonalności Aplikacji będzie pociągało za sobą modyfikacje w Polityce Prywatności. O wszystkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Polityki Prywatności który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.