Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji TOTT (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest VENCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mazańcowicka 20, 43-502 Czechowice-Dziedzice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552643; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł.; NIP: 6521725134; REGON: 36135792300000 (dalej:,,Operator”)

3. Aplikacja w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest oprogramowaniem:
a) dedykowanym dla każdego komputera z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową,
b) przystosowanym do zapisania w pamięci urządzeń mobilnych, z systemem operacyjnym iOS, Android

4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
a) wymianie informacji pomiędzy osobami fizycznymi (dalej,,Użytkownikami”) przy użyciu komunikatora,
b) umożliwieniu Użytkownikowi wizualizacji na mapie swojej pozycji oraz innych Użytkowników (geolokalizacja),
c) dostarczaniu informacji o charakterze turystycznym,
d) umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania ofert dotyczących przejazdów,
e) informowaniu o produktach i usługach podmiotów trzecich,
f) możliwości zintegrowania Aplikacji z kontem na portalu społecznościowym Facebook Użytkownika,
w zakresie publikowania na tym portalu treści o charakterze turystycznym.

5. Aplikację można pobrać na urządzenie mobilne z internetowego sklepu:
a) App Store - dla urządzeń mobilnych wykorzystujących system operacyjny iOS,
b) Google Play - dla urządzeń mobilnych wykorzystujących system operacyjny Android.

6. Pobranie Aplikacji ze sklepów oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług w wersji podstawowej jest bezpłatne. Aplikacja w wersji premium (dalej:,,Usługa Płatna”) wymaga subskrypcji i jest płatna zgodnie z cennikiem obowiązującym w sklepach App Store, Google Play. Jeśli dokonujesz zakupu Usługi Płatnej wyrażasz zgodę do automatycznego obciążania Cię opłatą do momentu anulowania subskrypcji.

7. W przypadku otrzymania karty podarunkowej umożliwiającej dostęp do płatnej wersji premium, mogą być zastosowane odrębne warunki korzystania z Aplikacji, przedstawione Użytkownikowi wraz z kodem.

8. Koszty transmisji danych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.

9. Aplikacja, znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, oraz inne elementy marki, w tym zawarte w niej treści i zdjęcia, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

2. Wymagania techniczne

1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników urządzeń mobilnych, które spełniają następujące wymagania techniczne:
a) dla wersji z systemem wykorzystującym system operacyjny iOS w wersji minimum 13.
b) dla wersji z systemem wykorzystującym system Android w wersji minimum 9

3. Płatności

1. Korzystanie z aplikacji w wersji podstawowej jest bezpłatne. Usługa w tej wersji jest ograniczona limitem, jaki przysługuje Użytkownikowi dla poszczególnych funkcjonalności.

2. Aplikację premium (bez limitu) można zakupić za pośrednictwem sklepu: App Store, Google Play wnosząc comiesięczną lub trzymiesięczną opłatę Subskrypcyjną płatną z góry. Operator może zmienić cenę usług płatnych. Zmiany cen wchodzą w życie na początku kolejnego okresu Subskrybcji następującego po dacie zmian cen. Jeśli nie zgadzasz się na zmianę cen, masz prawo odrzucić takie zmiany poprzez rezygnację z Subskrypcji usług płatnych przed wejściem w życie zmiany ceny.

3. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas związany z Subskrypcją.

4. Rejestracja użytkownika

1. W trakcie pierwszego uruchomienia Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”).

2. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych: nazwa Użytkownika; adres e-mail; hasło; powtórzone hasło oraz opcjonalnie powiat zamieszkania. W procesie rejestracji Użytkownik stwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.

4. Operator informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji.

5. Ogólne zasady korzystania z aplikacji

1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz z poszanowaniem prawa. Każda zamieszczona przez Użytkownika treść mająca znamiona: „hate”, ksenofobii, pornografii, będzie niezwłocznie usuwana z portalu. W sytuacji nagminnego łamania Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.

2. Mając na uwadze, że Użytkownicy mogą w Aplikacji publikować artykuły, przesyłać treści, zamieszczać zdjęcia, itp. dla tego typu działań ustala się termin: treści użytkownika ( dalej: Treści Użytkownika).

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie publikowane Treści Użytkownika i zobowiązuje się jednocześnie, że jeżeli ktokolwiek wniesie przeciwko Operatorowi roszczenie dotyczące opublikowanej Treści Użytkownika to w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa zwolni Operatora z odpowiedzialności za wszystkie szkody, straty, i wydatki każdego rodzaju w tym honoraria i wydatki adwokackie.

6. Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest VENCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mazańcowicka 20, 43-502 Czechowice-Dziedzice).

2. Operator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji. Dane osobowe Użytkowników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji.

5. W celu usunięcia wszystkich danych, które zostały użyte do logowania poprzez Facebook należy usunąć konto w aplikacji Tott.

7. Odpowiedzialność operatora

1. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawność działania Aplikacji, lecz nie gwarantuje stałej dostępności do wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również bezbłędnego ich działania.

2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody, utracone korzyści, będące skutkiem naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich,
b) szkody, utracone korzyści, powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
c) brak możliwości korzystania z Aplikacji związany z brakiem dostępu do Internetu,
d) wadliwe funkcjonowanie oraz ograniczenia wynikające z problemów technicznych w systemach teleinformacyjnych.

3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia działalności Aplikacji bez podania przyczyn.

8. Zakończenie korzystania z aplikacji

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, co wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji, należy kierować do Operatora na adres poczty: info@tott.travel

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika (podane przy rejestracji), nazwę i model komputera, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

10. Zmiana i dostęp do regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem, na adresy e-mail podane przez nich przy rejestracji.

2. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej, niż po upływie 7 dni od powiadomienia). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą rozpoczęcia dalszego korzystania przez z niego z Aplikacji, po wejściu zmian w życie.

3. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2020 roku.