Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji TOTT (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest VENCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mazańcowicka 20, 43-502 Czechowice-Dziedzice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552643; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł.; NIP: 6521725134; REGON: 36135792300000 (dalej:,,Operator”)

3. Aplikacja w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest oprogramowaniem:
a) dedykowanym dla każdego komputera z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową,
b) przystosowanym do zapisania w pamięci urządzeń mobilnych, z systemem operacyjnym iOS, Android

4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
a) wymianie informacji pomiędzy osobami fizycznymi (dalej,,Użytkownikami”) przy użyciu komunikatora,
b) umożliwieniu Użytkownikowi wizualizacji na mapie swojej pozycji oraz innych Użytkowników (geolokalizacja),
c) dostarczaniu informacji o charakterze turystycznym,
d) umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania ofert dotyczących przejazdów,
e) informowaniu o produktach i usługach podmiotów trzecich,
f) możliwości zintegrowania Aplikacji z kontem na portalu społecznościowym Facebook Użytkownika,
w zakresie publikowania na tym portalu treści o charakterze turystycznym.

5. Aplikację można pobrać na urządzenie mobilne z internetowego sklepu:
a) App Store - dla urządzeń mobilnych wykorzystujących system operacyjny iOS,
b) Google Play - dla urządzeń mobilnych wykorzystujących system operacyjny Android.

6. Pobranie Aplikacji ze sklepów oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług w wersji podstawowej jest bezpłatne. Aplikacja w wersji premium (dalej:,,Usługa Płatna”) wymaga subskrypcji i jest płatna zgodnie z cennikiem obowiązującym w sklepach App Store, Google Play. Jeśli dokonujesz zakupu Usługi Płatnej wyrażasz zgodę do automatycznego obciążania Cię opłatą do momentu anulowania subskrypcji.

7. W przypadku otrzymania karty podarunkowej umożliwiającej dostęp do płatnej wersji premium, mogą być zastosowane odrębne warunki korzystania z Aplikacji, przedstawione Użytkownikowi wraz z kodem.

8. Koszty transmisji danych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.

9. Aplikacja, znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, oraz inne elementy marki, w tym zawarte w niej treści i zdjęcia, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

2. Wymagania techniczne

1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników urządzeń mobilnych, które spełniają następujące wymagania techniczne:
a) dla wersji z systemem wykorzystującym system operacyjny iOS w wersji minimum 13.
b) dla wersji z systemem wykorzystującym system Android w wersji minimum 9

3. Płatności

1. Korzystanie z aplikacji w wersji podstawowej jest bezpłatne. Usługa w tej wersji jest ograniczona limitem, jaki przysługuje Użytkownikowi dla poszczególnych funkcjonalności.

2. Aplikację premium (bez limitu) można zakupić za pośrednictwem sklepu: App Store, Google Play wnosząc comiesięczną lub trzymiesięczną opłatę Subskrypcyjną płatną z góry. Operator może zmienić cenę usług płatnych. Zmiany cen wchodzą w życie na początku kolejnego okresu Subskrybcji następującego po dacie zmian cen. Jeśli nie zgadzasz się na zmianę cen, masz prawo odrzucić takie zmiany poprzez rezygnację z Subskrypcji usług płatnych przed wejściem w życie zmiany ceny.

3. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas związany z Subskrypcją.

4. Rejestracja użytkownika

1. W trakcie pierwszego uruchomienia Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”).

2. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych: nazwa Użytkownika; adres e-mail; hasło; powtórzone hasło oraz opcjonalnie powiat zamieszkania. W procesie rejestracji Użytkownik stwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.

4. Operator informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji.

5. Ogólne zasady korzystania z aplikacji

1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz z poszanowaniem prawa. Każda zamieszczona przez Użytkownika treść mająca znamiona: „hate”, ksenofobii, pornografii, będzie niezwłocznie usuwana z portalu. W sytuacji nagminnego łamania Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.

2. Mając na uwadze, że Użytkownicy mogą w Aplikacji publikować artykuły, przesyłać treści, zamieszczać zdjęcia, itp. dla tego typu działań ustala się termin: treści użytkownika ( dalej: Treści Użytkownika).

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie publikowane Treści Użytkownika i zobowiązuje się jednocześnie, że jeżeli ktokolwiek wniesie przeciwko Operatorowi roszczenie dotyczące opublikowanej Treści Użytkownika to w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa zwolni Operatora z odpowiedzialności za wszystkie szkody, straty, i wydatki każdego rodzaju w tym honoraria i wydatki adwokackie.

6. Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest VENCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mazańcowicka 20, 43-502 Czechowice-Dziedzice).

2. Operator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji. Dane osobowe Użytkowników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji.

7. Odpowiedzialność operatora

1. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawność działania Aplikacji, lecz nie gwarantuje stałej dostępności do wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również bezbłędnego ich działania.

2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody, utracone korzyści, będące skutkiem naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich,
b) szkody, utracone korzyści, powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
c) brak możliwości korzystania z Aplikacji związany z brakiem dostępu do Internetu,
d) wadliwe funkcjonowanie oraz ograniczenia wynikające z problemów technicznych w systemach teleinformacyjnych.

3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia działalności Aplikacji bez podania przyczyn.

8. Zakończenie korzystania z aplikacji

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, co wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji, należy kierować do Operatora na adres poczty: info@tott.travel

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika (podane przy rejestracji), nazwę i model komputera, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

10. Zmiana i dostęp do regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem, na adresy e-mail podane przez nich przy rejestracji.

2. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej, niż po upływie 7 dni od powiadomienia). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą rozpoczęcia dalszego korzystania przez z niego z Aplikacji, po wejściu zmian w życie.

3. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2020 roku.